računovodstvo, knjigovodstvo, financijsko savjetovanje, porezno savjetovanje, revizija - Ulica Jurja Žerjavića 11 ZAGREB 

Tim Dobit d.o.o.

za racunovodstveno knjigovodstvene usluge i savjetovanja  

Neprofitne organizacije

domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera

 • Vođenje poslovnih knjiga
 • Vođenje posebnih pomoćnih knjiga i analitičkih evidencija
 • Organizacija knjigovodstva i izrada računovodstvenih politika
 • Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja u propisanim rokovima
 • Radni odnosi i prava zaposlenih u udrugama
 • Poslovno savjetovanje u vezi s neprofitnim organizacijama

 • Pomoći pri izradi statuta udruge
 • Upis u Registar udruga
 • Ispunjenje i ovjera RNO obrasca
 • Upis u Registar neprofitnih organizacija
 • Pomoć pri osnivanju organizacijskih dijelova udruge
 • Vođenje evidencije članstva u skladu sa zakonskim propisima

Trgovačka društva

 • Izrada prijedloga kontnog plana i računovodstvenih politika
 • Vođenje poslovnih knjiga 
 • Statistički izvještaji
 • Godišnji financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke uz financijske izvještaje)
 • Prijava poreza na dobit
 • Ostali knjigovodstveni poslovi u dogovoru s klijentom


Obrte i slobodna zanimanja

 • Knjiga primitaka i izdataka 
 • Knjiga prometa
 • Popis dugotrajne imovine
 • Evidencija o obvezama i potraživanjima
 • Godišnja prijava poreza na dohodak

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

3XPW3-Y6UWJ-6H6E